ประกันความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า

image

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า
(CARRIER's LIABILITY INSURANCE POLICY) 

ผู้เอาประกันภัย : ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง หรือ บริษัทโลจีสติกส์

ความคุ้มครอง : ความสูญหายหรือเสียหายของ ของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขน ซึ่งผู้เอาประกัน
ต้องรับผิดชอบ (กฎหมาย พรบ.ขนส่ง) หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ ยกเว้น ภัยธรรมชาติ

เส้นทางที่คุ้มครอง : เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้มีการตกลง
กันไว้ในสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี

อาณาเขตคุ้มครอง : จากโรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า ทั่วประเทศไทย ไปโรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บทั่วประเทศไทยหรือขยายอาณาเขตคุ้มครองไปประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการตกลงกันเป็นกรณีไป

 

เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ทำประกัน :
   1. จำนวนเงินจำกัดความรับต่อครั้ง
   2. สัญญารับจ้างขน
   3. จำนวนรถบรรทุก
   4. ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier's Liability Insurance Proposal)   ดาวโหลดใบคำขอ

แผนประกันภัยความรับผิดรับจ้างขนส่งสินค้า

   สินค้ากลุ่ม 1_ทิพย

   สินค้ากลุ่ม 1_กรุงเทพ

   สินค้ากลุ่ม 2_กรุงเทพ

   สินค้ากลุ่ม 3_กรุงเทพ

   สินค้ากลุ่ม 1_วิริยะ

   สินค้ากลุ่ม 2_วิริยะ

   สินค้าลุ่ม 3_วิริยะ

   สินค้ากลุ่ม 4_วิริยะ

   สินค้ากลุ่ม 5_วิริยะ

สอบถาม โทร 0871463000 LINE  https://line.me/ti/p/~@piya

ประกันขนส่งสินค้าอันตราย

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งสินค้า วัตถุอันตราย
ประเภทรถบรรทุก
 • รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340
 • รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 540
การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร

คุ้มครองจำนวนเงินความรับผิด 5,000,000 บาทต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
รับประกันภัยโดย บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง
 1. ประเภทวัตถุระเบิด                                                                               ราคา 18,799.90 บาท
 2. ประเภทก๊าซ
  • ก๊าซไวไฟ                                                                                      ราคา 8,057.10 บาท
  • ก๊าซไม่ไวไฟ                                                                                   ราคา 8,057.10 บาท
  • ก๊าซพิษ เช่น กรดเกลือ                                                                   ราคา 15,577.06 บาท
 3. ประเภทของเหลวไวไฟ                                                                            ราคา 11,817.08 บาท
 4. ประเภทของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง และสารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสน้ำ
  • ของแข็งไวไฟ                                                                                 ราคา 8,057.10 บาท
  • สารที่ลุกไหม้ได้เอง                                                                          ราคา 18,799.90 บาท
  • สารที่ให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ                                                    ราคา 18,799.90
 5. ประเภทสารออกซิไดส์ และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
  • สารออกซิไดส์                                                                               ราคา 13,428.50 บาท
  • สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์                                                               ราคา 11,817.00 บาท
 6. ประเภทสารพิษ และสารติดเชื้อ
  • สารพิษ                                                                                         ราคา 15,577.06 บาท
  • สารติดเชื้อ                                                                                 ราคา 18,799.90 บาท
 7. ประเภทวัตถุกัมมันตรังสี                                                                         ราคา 18,799.90 บาท
 8. ประเภทสารกัดกร่อน                                                                               ราคา 8,057.10 บาท
 9. วัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในประเภท 1-8
  • สารคลอไรด์ / คลอรีน                                                                   ราคา 15,577.06 บาท
  • วัตถุอันตรายอื่นๆ                                                                         ราคา 8,057.10 บาท

 

หมายเหตุ : กรณีแจ้งประกันภัยพร้อมกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป รับส่วนลดกลุ่ม 10%

เอกสารแนบ สำหรับการทำประกันภัย

 1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือจดทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 3. สำเนาทะเบียนรถ

ความคุ้มครองเบื้องต้น

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายเนื่องจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตราย ที่ทำการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัย ในยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และเป็นผลทำให้เกิด

 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ
 4. ความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทประกันภัย แต่เมื่อรวมกับความคุ้มครองอย่างิื่นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ข้อแนะนำกรณีเกิดอุบัติเหตุ

 1. เมื่อมีเหตุการณ์อุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ควรรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบทันที
 2. เมื่อได้รับหมายศาล หรือคำสั่ง หรือคำบังคับของศาล ให้รีบส่งต่อให้บริษัทประกันภัยทันที
 3. ผู้เอาประกันภัยจะต้อง ไม่ตกลง ยินยอมเสมอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันภัย เว้นแต่บริษัทประกันภัยไม่ได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
 4. ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจำเป็น เพื่อให้บริษัทประกันภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ หรือฟ้องคดีได้

 

 

ADD LINE SCAN OR CLICK PIC
add LINE

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนรถบรรทุกป้ายเหลือง